هـــوا را هــــرچــقدر نفــــس بکــشـــے

بـاز هـم بـــراے کـشـــیدنـش بـال بـال میـزنـے

مــثــل تــــــ♥ـــــــو

کـــه هـرچـــقدر کــه باشـــے

بـاز بــاید بـاشـــــے

میفــهمــے چــــهـ میگـــویـــم

بــــودنـــ♥ـــت مــــهـّـــم اســــــت

♥♥تـقــــــــــــــدیم بـــــــــه شیـــــــــــن♥♥